Skog och sol bannerbild

Vad är ESG och vad innebär det egentligen?

ESG är ett begrepp som syns och debatteras allt oftare. Men vad innebär det rent praktiskt? Och vad kan vi läsa in i begreppet? Nedan ger vi både en kort bakgrund och några olika synvinklar på begreppet och hur det kan användas.

ESG står för Environmental, Social och Governance. I begreppet ryms en rad olika hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. Meningen med ESG är att det ska vara ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv.

Under Environment ryms exempelvis ett bolags klimatavtryck, vattenförbrukning, grön el, utsläppspolicys och påverkan på biologisk mångfald.

Under Social finns frågor som rör samhället och de anställda. Exempel på detta kan vara arbetsvillkor, arbetsförhållanden och etiska riktlinjer kring exempelvis barnarbete och tvångsarbete, men också kring frågor om jämlikhet, jämställhet och mångfald.

Governance behandlar frågor om bolagsstyrning och dess processer. Exempel på detta är fördelning av chefspositioner, förebyggande av mutor och korruption, visselblåsarsystem, affärsmodeller och hållbarhetsredovisning.

Vi bad några av våra föreläsare att ge några olika perspektiv på begreppet ESG.

 

Gustav Stenbeck profilbild

Gustav Stenbeck – Entreprenör, Affärsängel och Föreläsare

“ESG är en nygammal förkortning som mer eller mindre totalt ersätter CSR, som i princip inte används längre. Då CSR tog fasta på att bolag hade ett socialt ansvar att ta, siktar ESG mer in sig på hur detta ansvar ska tas. Att tydligt sikta in sig på att hållbarhet har en planetär, en social och en styrningskomponent är intressant. Speciellt den sistnämnda. Som entreprenör och investerare så är bolagsstyrningen central för att kunna driva tillväxt i ett bolag. Denna tillväxt måste komma samtidigt som du gör positiv nytta för människor och miljö. Det är mitt fokus när jag bygger bolag, eller ställer mig på en scen och pratar om det.”

 

Fredrik Moberg profilbild

Fredrik Moberg – Forskare och Författare

“Generellt är det bra med ESG, det visar på en vilja att ta hållbarhet på allvar inom näringslivet i stort och i finanssektorn. Men tyvärr missar ESG hittills målet allt för ofta när det gäller miljön, och mäter bara en del av den totala påverkan som ett bolag har (t ex bara en del av värdekedjans utsläpp). Dessutom ligger fokus för mycket på relativ påverkan, där ett bolags ESG-prestation jämförs med andra i branschen, snarare än absolut påverkan på människor och miljö.

Det här kan bland annat ge effekten att bolag som har tydliga policydokument får en högre rating än ett de facto mer “hållbart” bolag. I detta finns en stor utmaning för användandet av ESG som måttstock.”

 

Katarina Blomkvist profilbild

Katarina Blomkvist – Föreläsare och docent i företagsekonomi

“Att tänka och agera proaktivt på ESG har blivit allt viktigare för företag och organisationer. Den globala utvecklingen och dess drivkrafter skapar både utmaningar och möjligheter. Hur kan vi säkerställa att de beslut och investeringar som genomförs är socialt och miljömässigt hållbara?

För bibehållen konkurrenskraft krävs mod att pröva nytt som möjliggör grön och social utveckling. En riktning och väg måste tas ut där nya lösningar och investeringar testas, existerande lösningar omprövas, och där tillit till beprövade styrkor, arbetssätt och medarbetare står i centrum. 

De aktiviteter som skapar värde i företagen är inte tidskonstanta. Vi kan förvänta oss att teknisk, grön och samhällelig utveckling kommer ställer krav på företag och organisationers ESG och att de följer en riktning där både sociala och gröna investeringar utgör en stor del.”

 

Tycker du också att de här frågor är viktiga och intressant för just er organisation?

Vi på MySpeaker arbetar med ett flertal föreläsare och experter på hållbarhet, både ur näringslivets och samhällets perspektiv.

I artikeln ovan nämns:

Gustav Stenbeck
Fredrik Moberg
Katarina Blomkvist

Läs också gärna mer om:

Aurore Belfrage
Rebecka Carlsson
Parul Sharma


Vill du hjälp att hitta rätt vinkel?

Kontakta oss så hjälper vi dig att matcha ihop ditt event med rätt föreläsare.

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!