MYSPEAKER INTEGRITETSPOLICY

Hos MySpeaker har vi åtagit oss att säkerställa att när du använder våra tjänster eller ingår en affärsförbindelse med oss, behandlas dina personuppgifter omsorgsfullt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi tar ansvar för de personuppgifter som vi samlar in om dig och vi strävar efter att vara öppna om hur vi hanterar dem och ge dig kontroll över dem.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter som kund, affärspartner eller gäst på vår webbplats och beskriver vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket ändamål, hur länge dina personuppgifter sparas, vilka rättigheter du har som den registrerade och till vem kan vi lämna ut dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy noggrant.

Om du söker jobb hos MySpeaker, kontakta oss för att se integritetspolicyn för rekrytering.

 1. Registeransvarig och kontaktuppgifter

Ansvarig: MySpeaker Scandinavia AB
Organisationsnummer: 559244-1025
Adress: Söder Mälarstrand 21, 118 20 Stockholm
Email: [email protected]

 1. Typer av personuppgifter vi hanterar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Kunduppgifter: Vi behandlar personuppgifter om våra nuvarande och potentiella kunders kontaktpersoner, t.ex. namn, titel, e-postadress, telefonnummer, adress och information om det företag som personen representerar, såsom företagsnamn, FO-nummer, kontaktuppgifter och faktureringsinformation. Vi får information om våra kunder direkt från dig eller det företag du representerar. Personuppgifter om potentiella kunder kan eventuellt samlas in från företagets webbplatser, LinkedIn och andra offentligt tillgängliga källor.
 • Användarinformation: Vi behandlar inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord för användare av våra tjänster, t.ex. MySpeaker Rhetorich. Vi kan eventuellt också behandla videor som laddas upp i tjänsten för att vidareutveckla vår AI-teknik. Vi får denna information direkt från dig när du registrerar dig eller använder tjänsten.
 • Information om affärspartner: Vi behandlar personuppgifter om våra affärspartners kontaktpersoner, t.ex. underleverantörer, tjänsteleverantörer och frilansare. Personuppgifter kan omfatta följande: namn, titel, e-postadress, telefonnummer, adress och information om det företag som personen representerar, såsom företagsnamn, FO-nummer, kontaktuppgifter och faktureringsinformation. Vi får denna information direkt från dig eller det företag du representerar.
 • Information som ges genom formulär: Vi kan samla in personuppgifter, t.ex. ditt namn, din e-postadress, din titel och ditt företagsnamn när du fyller i ett formulär på vår webbplats, t.ex. formulär för kontakt, registrering av evenemang eller abonnemang på nyhetsbrev.
 • Automatiskt insamlad information: Vi samlar in automatiskt information om hur du använder MySpeakers webbplats (t.ex. besökets längd och tid, statistik om öppning av e-postmeddelanden och klick). Dessutom samlar vi in teknisk information om din enhet (inklusive men inte begränsat till IP-adress, plats, webbläsare, operatör och operativsystem). Information genereras automatiskt i tjänstloggar eller samlas in via kakor.

Du är inte skyldig att lämna ut någon information som nämns eller hänvisas till på MySpeakers webbplats, men om du inte lämnar ut vissa personuppgifter kan det leda till att den tjänst som vi tillhandahåller är delvis otillgänglig eller bristfällig. 

 1. Syftet med användningen och den rättsliga grunden för behandlingen

Personuppgifter används för följande ändamål:

 • för att erbjuda våra tjänster, t.ex. organisera utbildningar och evenemang;
 • för att ge tillgång till våra tjänster, t.ex. MySpeaker Rhetorich;
 • för att hantera relationen med dig eller det företag du representerar, inklusive hantering av beställningar, fakturering eller betalning, kommunikation;
 • för att skicka information eller marknadsföringsmeddelanden via e-post eller på annat sätt, som vi tror kan vara av intresse för dig;
 • för att förbättra din webbläsarupplevelse;
 • för att anpassa annonser;
 • för att utveckla vår affärsverksamhet och vår AI-teknik; och
 • för att säkerställa datasäkerhet.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på:

 • avtal (t.ex. hantering av ett avtal som ingåtts direkt med den registrerade).
 • medgivande (t.ex. nyhetsbrev, inställningskakor som inte är strikt nödvändiga).
 • berättigat intresse (t.ex. tillhandahållande av tillgång, marknadsföring, utveckling av affärsverksamhet och AI-teknik, datasäkerhet, fullgörande eller förhandling av ett avtal med det företag som du representerar).
 • rättslig förpliktelse (t.ex. redovisningsskyldigheter eller andra rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lagstiftning).

Med tanke på kategorierna av de registrerade, typerna av uppgifter, behandlingens art och de valmöjligheter du har, har vi bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter åsidosätter inte det berättigade intresse som beskrivs ovan. Du kan dock när som helst invända mot behandlingen som grundar sig på berättigat intresse enligt beskrivningen nedan.

Vi utför profilering, t.ex. för att ge dig feedback som talare när du använder MySpeaker Rhetorich-tjänsten, för att anpassa annonser eller nyhetsbrev. Vi fattar dock inga automatiserade beslut enbart på automatiska medel som har rättsliga verkningar för dig eller som på liknande sätt avsevärt påverkar dig.

 1. Datalagring

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt utifrån det ändamål för vilket de samlades in av oss, inklusive för att uppfylla rättsliga, redovisningsmässiga eller rapporteringsmässiga krav.

För att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada till följd av obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt, samt tillämpliga rättsliga krav. Du kan begära att dina uppgifter raderas på det sätt som anges nedan under ”Dina rättigheter”.

 1. Dina rättigheter

Förutom att du har tillgång till den information som tillhandahålls i denna integritetspolicy har du följande rättigheter som den registrerade:

 • Rätt till tillgång, rättelse och radering. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. På din begäran kommer vi också att rätta felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter om dig. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas (rätten att bli bortglömd) i enlighet med tillämplig lag.
 • Rätt att invända mot direkt marknadsföring (inklusive relaterad profilering). Om du inte vill ta emot ytterligare marknadsföringsmeddelanden eller andra uppdateringar från oss eller om du vill avstå från profilering som vi gör för att erbjuda dig skräddarsydd marknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål. Om du utövar din rätt till invändning kommer du inte längre att få direkt marknadsföring från oss. Du kan utöva din rätt till invändningar antingen genom att kontakta oss eller genom avregistreringslänken i de elektroniska meddelanden som vi skickar till dig.
 • Rätt att invända mot databehandling och rätt till begränsning. Du har rätt att invända mot behandling som vi utför på grundval av berättigat intresse av skäl som hänför sig till din specifika situation, såvida vi inte har tvingande berättigade intressen för behandlingen som åsidosätter dessa intressen. Du har också rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, till exempel om du invänder mot behandlingen enligt beskrivningen ovan eller om du ifrågasätter riktigheten av dina personuppgifter.
 • Återkallande av medgivande Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att kontakta oss. Observera att återkallande av ditt medgivande inte påverkar lagligheten av den behandling som vi har utfört före återkallandet.
 • Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig när vi behandlar dina uppgifter automatiskt på grundval av ett avtal eller ditt medgivande.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifter till den svenska integritetsskyddsmyndigheten finns på här.

Skicka din begäran via e-post eller post till den adress som anges ovan under ”Registeransvarig och kontaktuppgifter”. Observera att vi ber dig bekräfta din identitet när du använder dina rättigheter.

 1. Datasäkerhet

De personuppgifter som vi behandlar kommer att förbli konfidentiella. Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig eller obehörig tillgång, utlämnande, förlust och annan obehörig behandling. Dessa åtgärder omfattar till exempel användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra anläggningar, lämplig tillgångskontroll, kontrollerad upplåtelse av tillgångsrättigheter och övervakning av användningen av systemen samt korrekt instruktion av vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter.

 1. Utlämnande och överföring av personuppgifter

MySpeaker kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • Koncernbolagen: Vi kan att lämna ut dina personuppgifter till företag inom MySpeaker-koncernen för ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.
 • Vi kan lämna ut personuppgifter till myndigheter när vi har en rättslig förpliktelse att göra det enligt tillämplig lag.
 • Baserat på ditt medgivande kan vi lämna ut dina personuppgifter inom ramen för det specifika medgivande som du har gett.
 • Vi kan lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners, t.ex. tränare och coacher som vi anordnar evenemang med.
 • Affärstransaktioner. Vi kan lämna ut dina personuppgifter i samband med en affärstransaktion (t.ex. en företagsöverlåtelse) till den andra parten/parterna i transaktionen, om och i den utsträckning som krävs.
 • Våra berättigade intressen. Om det är nödvändigt kan vi lämna ut dina personuppgifter för att skydda eller försvara våra berättigade rättigheter och intressen, eller våra kunders, anställdas, styrelseledamöters eller aktieägares rättigheter och intressen, och/eller för att säkerställa säkerheten och tryggheten för våra tjänster.

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut på en tredje part som behandlar personuppgifter på MySpeakers vägnar och enligt våra instruktioner. Vi garanterar genom avtal att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter får endast överföras utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorium eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det berörda landet garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå och det finns andra tillämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

 1. Kakor

Som de flesta webbplatser använder vi och våra partners (tredje parter, t.ex. leverantörer av analystjänster, adtechbolag och leverantörer av sociala medietjänster) kakor och liknande tekniker på MySpeakers webbplats. Vi använder dessa tekniker för att förbättra våra tjänster och vår verksamhet, att komma ihåg dina preferenser, att förstå hur du använder vår webbplats och hjälpa till att anpassa vår marknadsföring, reklam och annan kommunikation. När du besöker vår webbplats kan du ge ditt medgivande till användningen av kakor, med undantag för absolut nödvändiga kakor som alltid används.

En ”kaka” är en liten datafil med en teckensträng som skickas till din enhet när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör kakan det möjligt för webbplatsen att känna igen din webbläsare. En kaka skadar inte din enhet och vi får ingen information som är direkt relaterad till dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress) enbart genom kakor.

Hur länge en kaka stannar kvar på din enhet beror på om det är en ”permanent” eller ”sessionsbaserade” kaka. Sessionbaserade kakor finns bara kvar på din enhet tills du slutar surfa. Permanenta kakor finns kvar på din enhet tills de går ut eller tills du tar bort dem.

Följande kategorier av kakor används:

 • Nödvändiga kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Denna kategori omfattar endast kakor som säkerställer webbplatsens grundläggande funktioner. Dessa kakor lagrar inga uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.
 • Funktionella kakor hjälper till att lagra användarpreferenser, t.ex. webbplatsens språk eller besökarens plats, och utföra vissa funktioner, t.ex. dela webbplatsens innehåll på sociala medier, samla in feedback och andra tredjeparts-funktioner.
 • Analytiska kakor används för att förstå hur besökarna interagerar med webbplatsen. Dessa kakor hjälper till att ge information om antalet besökare, avvisningsfrekvens och trafikkälla.
 • Reklam-kakor används för att visa besökare relevanta annonser.

Du har följande val när det gäller kakor:

 • Medgivande till kakor på webbplatsen: Du kan kontrollera dina val av kakor, t.ex. lämna ditt medgivande, vägra att lämna ditt medgivande eller återkalla ditt medgivande till användningen av kakor. Dessa inställningar finns i sidfoten på vår webbplats.
 • Webbläsarinställningar: I de flesta webbläsare kan du kontrollera och blockera kakor via inställningarna. Observera att om du begränsar möjligheten på vår webbplats genom att ställa in kakor eller blockera dem helt, kan det hända att hela innehållet på vår webbplats inte är tillgängligt och att vissa funktioner inte fungerar korrekt.
 • Inaktivera Google Analytics: Du kan förhindra att dina uppgifter används av Google Analytics genom att ladda ner och installera tillägget för din webbläsare add-on for your web browser. Det här tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela webbinformation med Google Analytics.

Observera att om du gör val via länkarna ovan kommer valen att raderas om du tar bort kakor från din webbläsare. De val du gör är webbläsarspecifika. Om du använder flera webbläsare bör du se till att du gör de val du vill i varje webbläsare separat.

 1. Ändringar i denna integritetspolicy

MySpeaker utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och sina tjänster och därför kan vi ibland behöva göra ändringar även i denna integritetspolicy. Vi kommer att informera dig om alla ändringar som vi gör, antingen personligen eller via våra tjänster. Vi rekommenderar att du kontrollerar den här sidan regelbundet.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 28.10.202