Christina Haugsöen bannerbild

Kommunikativt ledarskap – Christina Haugsöen

Christina Haugsöen har arbetat med ledarskap, effektivitet, medarbetarskap och kommunikation i mer än 20 år. Hon arbetar med att utveckla medarbetare, chefer och ledningsgrupper att bli bättre på att leda både andra och sig själva.

Läs Christinas text om kommunikativt ledarskap, vad det innebär och hur vi kan använda det för att skapa bättre och mer effektiva arbetsplatser.

 


Vad är kommunikativt ledarskap?

Definition: En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande.

Kommunikativt ledarskap ger friska och effektiva organisationer. Forskning om kommunikativt ledarskap ger nya insikter för HR-och Kommunikationsavdelningar, man har tittat på de positiva effekterna det ger när det gäller medarbetares hälsa och engagemang. Man kan också se att organisationernas effektivitet och förändringsbenägenhet ökar.

Kommunikativt ledarskap är ett begrepp som väcker ett allt större intresse. Många privata och offentliga organisationer använder det i syfte att utveckla sina ledares kommunikationsförmåga, engagera medarbetare och skapa organisationer som når målen. Forskningen på området är relativ ny och rätt outvecklat i Sverige och Europa men stort i USA.

Forskning om ledarskap och kommunikation

Kommunikationsforskare har länge visat på kommunikationens viktiga roll för ledare. De ser att ledarskap utövas genom kommunikation och studerar kommunikationen mellan chefer och medarbetare. Detta synsätt får stöd av VD- ar och seniora ledare från alla branscher och länder, som konsekvent nämner ledarnas kommunikationsförmåga som en av de viktigaste förutsättningar för att organisationer lyckas.

Kommunikativt ledarskap – ett nytt begrepp

Kommunikationens betydelse för ledare är alltså väl känd sedan länge. Vad är då nytt med begreppet kommunikativt ledarskap? Det har använts i drygt tio är av ett antal svenska organisationer som värderar ledares kommunikationsförmåga högt, där Volvokoncernen varit en föregångare. I dessa organisationer har ledarnas kommunikation utvärderats kontinuerligt i medarbetarundersökningar och utifrån resultaten skapat utvecklingsprogram för sina ledare när det gäller kommunikation.

Det som är nytt är att begreppet lyfter fram hur ledare kommunicerar, och hur det kan kopplas till kommunikationsklimat, förändringsförmåga och medarbetarengagemang i organisationer.

Alla ledare och chefer kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Kommunikativa ledare uppfattas som bättre på att kommunicera än andra ledare och chefer, och de har stort inflytande på medarbetarnas attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera medarbetarna, lösa problem och konflikter och nå målen än ledare som inte är kommunikativa.

Begreppet kommunikativt ledarskap är också relaterat till begreppet Kommunikativa organisationer som används av Sveriges Kommunikatörer om organisationer där ledare och medarbetare är övertygade om att effektiv kommunikation skapar värde och är en avgörande konkurrensfaktor, kommunikativa effekter vägs in i beslutsprocesserna, allt fler medarbetare blir allt bättre på kommunikation, cheferna är föredömen inom kommunikation och kommunikatörer utgör en nyckelkompetens.

Det stöds av forskning som visar att väl fungerande intern kommunikation i en organisation leder till:

 • Tillfredsställelse med arbetet
 • Högre produktivitet
 • Lägre sjukfrånvaro
 • Bättre kvalitet på varor och tjänster
 • Minskade kostnader
 • Högre grad av innovationsförmåga

 

Studier visar också att medarbetare som är mer nöjda med ledningens kommunikation i större utsträckning är lojala, och att närmaste chefens kommunikation, personlig feedback, och information om organisationen är viktiga för medarbetares identifikation med sina organisationer. Lojaliteten till organisationen har samband med hur organisationen fungerar. Det betyder att små förändringar av medarbetarnas prestation ofta påverkar organisationens finansiella resultat i stor utsträckning.

Fyra förutsättningar på individnivå påverkar ledarens kommunikativa beteende: medvetenhet, kunskap, attityder och förmåga när det gäller kommunikation. Ledare som är medvetna om kommunikationens betydelse planerar i större utsträckning sin kommunikation. Kommunikationsförmågan är både relaterad till attityder, d.v.s. hur viktig ledaren anser kommunikationen är, vilken kunskapsnivå om kommunikation ledaren har, och vilken kommunikationsförmåga ledaren har i olika situationer.

Det är viktigt att betona att ledaren inte ensam kan påverka hur kommunikationen med medarbetarna fungerar. Kommunikation är en ömsesidig process där de som deltar har skilda förväntningar och gör olika tolkningar. Medarbetarna är i hög grad medskapare i konstruktiva samtal och utvecklingen av en gemensam förståelse. Båda parter har ansvar för hur de agerar utifrån sin förståelse av kommunikationen.

Resultat av kommunikativt ledarskap

Inom forskningsprojektet har vi analyserat hur de deltagande företagen mäter chefernas kommunikationsförmåga genom medarbetarenkäter, och hur resultaten kan knytas till andra områden som mäts i enkäterna. De här analyserna bekräftar tidigare forskningsresultat som visar att ledares kommunikation ger positiva effekter när det gäller förändringsbenägenhet, ökat medarbetarengagemang, och effektivitet i organisationen. Vi ser också att ledare och medarbetare är övertygade om hälsoeffekterna av kommunikativa ledare. Kommunikativt ledarskap ger friskare arbetsplatser.

Utvecklingen av kommunikation som en strategisk ledningsfunktion har gått snabbt de senaste tio åren, men resultaten i projektet visar att kopplingarna mellan kommunikation och resultat på organisationsnivå kan utvecklas ytterligare.

Kommunikativt ledarskap kan med fördel integreras i annat ledarutvecklingsarbete i organisationen. Ett första steg är att bestämma målen med det arbetet utifrån den ledarskapsmodell och de värderingar som organisationen har. Det arbetet kan i och för sig innebära att ledarskapsmodellen behöver utvecklas för att kunna omfatta kommunikativt ledarskap. Ett andra steg är att se över hur ledarskap och kommunikation mäts och utvärderas.


 

Boka en workshop med Christina Haugsöen för att komma igång att jobba med kommunikativt ledarskap i din organisation.

Exempel på innehåll i en workshop:

 • Kommunikationens grunder – utifrån hur hjärnan fungerar
 • Självkännedom – hur kommunicerar du?
 • Tydlig kommunikation och vägar dit, kommunikativa mål för att lyckas
 • Målet för din kommunikation
 • Engagemang och motivation
 • Framgångsrik feedback
 • Hantera olika typer av personligheter, lär dig anpassa din kommunikativa stil
 • Förmåga att förmedla mål och visioner
 • Kommunikativa framgångsfaktorer
 • Utveckla arbetsgruppens kommunikation – skapa ett klimat av öppenhet och tillit

 

 

Kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!